Att driva detaljplaneprojekt

Att driva detaljplaneprojekt

 

 

Ofta innebär utveckling av fastigheter att gällande detaljplan måste ändras eller att en helt ny detaljplan måste tas fram. Aurum kan driva hela ärendet åt er från planbesked till lagakraftvunnen detaljplan, med fokus på affären och bevakning av genomförbarheten. Att styra detaljplaneprojekt innebär att kunna Plan- och bygglagen, Miljöbalken, VA-lagen samt Fastighetsbildningslagen så att man kan bevaka att olika krav som dyker upp under planprocessen har laglig bakgrund. Det gäller även att bevaka så att detaljer i planen faktiskt stödjer det vi är ute efter. Olika krav eller inspel från olika instanser under planprocessen kan snabbt omöjliggöra genomförandet av en projektidé. Här kan nämnas hur man hanterar buller, dagvatten eller antikvariska hänsyn. Aurum styr konsulter och ifrågasätter felaktiga slutsatser eller krav. I en plankarta ligger verkligen djävulen i detaljerna och små “felritningar” kan innebära stora konsekvenser i senare skeden. Genom att delta i detaljplaneprocessen kan vi bevaka och säkerställa att byggrätten faktiskt möjliggör genomförandet av er idé.

Det är även viktigt att rätt frågor utreds i rätt tid så att man så tidigt som möjligt kan klarlägga eventuella särintressen som kan störa kommande syfte med planen. Plan- och bygglagen är byggd för att kunna hantera olika särintressen så att en avvägning för samhällets bästa kan ske. Det gäller att förstå detta och veta hur det kan hanteras. Att behandla problem i tidigt skede skyddar din investering och sparar tid och resurser.

Det finns även en tendens i detaljplaneprojekt att de drar iväg i tid eller sakta dör när motstridiga intressen identifieras. Ibland är det oundvikligt men oftast beror det på otillfredsställande tidsstyrning eller konflikträdsla när intressen ställs mot varandra. Aurum hjälper er att upprätta detaljerade tidplaner över planärendet och ser till att dokumentation kommer fram till viktiga beslutsmöten samt ser till att avvägning mellan intressen inte lamslår en process inom kommunen. Missar man ett beslutsmöte tappar man mellan en och tre månader per gång. Med tanke på att varje projekt skall upp till flera olika politiska beslut kan detta innebära stora förseningar. Motstridiga intressen kan lamslå hela processen då det ofta är otydligt vem som skall fatta beslutet. Många gånger blir det då fördjupade utredningar som drar ut på tiden. Här gäller det att förstå och nyttja den inbyggda styrkan i Plan- och bygglagen.

Aurum företräder även fastighetsägare som plankonsult genom att driva processen, handla upp utredningar, styra konsulter och författa planhandlingarna.

Om resultatet av planarbetet innebär förändringar uppdaterar vi löpande kalkylerna så att beslutsunderlaget är aktuellt.

Under planarbetet kommer det att behöva tecknas ett planavtal och ibland exploaterings- eller genomförandeavtal. Aurum har stor vana att granska och förhandla dessa för kunds räkning.