Lantmäteri- och exploateringsfrågor

Lantmäteri- och exploateringsfrågor

 

 

Parallellt med planprocessen skall det skrivas planavtal och vanligtvis någon form av genomförandeavtal, t.ex. exploateringsavtal, med kommunen. Planavtalet reglerar hur planarbetet skall gå till, vem som ansvarar för vad samt vem som bekostar vad. Genomförandeavtalet reglerar hur genomförandet av exploateringen skall gå till, hur allmän platsmark skall hanteras, vem som skall bekosta vägar och dagvatten, andra åtgärder på allmän plats som skall bekostas av exploatören samt eventuella marköverlåtelser med kommunen. I genomförandeavtalet finns stora kostnadsposter som behöver förhandlas noggrant så att exploatören inte tvingas ta på sig mer ansvar än avsett. Aurum kan med erfarenhet och kunskap förhandla era avtal så att rätt saker regleras på ett rimligt sätt.

Under plan- och exploateringsprocesserna kommer ni behöva lösa olika lantmäterifrågor som markköp, avstyckningar, fastighetsbildningar, lagfarter, fastighetsregleringar, servitut samt gemensamhetsanläggningar och andra samfälligheter för att lösa olika funktioner i exploateringen.

Under exploateringen skall det hanteras många nyttigheter som VA, el, vägar, dagvatten, gatubelysning, bredband m.m. som kräver en tydlig styrning av gränsdragningen mellan exploaterad fastighet och kommunen, olika köpare eller leverantörer. Aurum är vana att hantera denna typ av frågor och kan hjälpa er att få ordning i gränsdragningen.

När exploateringen är planerad och gränsdragen är det dags att planera det fysiska genomförandet. Aurum kan hjälpa er med planeringen, handla upp och styra konsulter under projektering av gata och övrig mark. Vi hjälper er att ta fram ett förfrågningsunderlag som stödjer den plan vi lagt upp för genomförandet. Vi hjälper er konkurrensutsätta, handla upp och styra entreprenörer för utbyggnaden av grundläggning, gata, VA, tomtmark etc.

Många gånger innebär exploateringen även att det skall bildas bostadsrättsförening eller enskilda fastigheter för försäljning. Vi hjälper er att formulera er plan för avyttring samt att genomföra den.